Dąbkiewicz Krzysztof, Prawo karne - wykroczenia trwałe. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/5/49
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo karne - wykroczenia trwałe. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10

1. Sama teza orzeczenia nie powinna chyba budzić wątpliwości. Pogląd prawny wyrażony w glosowanym postanowieniu w świetle aktualnego stanu prawnego jest prawidłowy, został też w sposób wyczerpujący uzasadniony przez SN. Fakt ten zwalnia od potrzeby dokonania szerszej analizy rozstrzygnięcia. Nie oznacza to jednak, by niektóre uwagi podniesione przez SN w uzasadnieniu judykatu nie skłaniały do refleksji. To, co każe zwrócić nań uwagę, to poglądy SN dotyczące charakteru wykroczenia z art. 147 k.w. Zostały one ujęte niejako na marginesie głównego nurtu rozważań, lecz w konsekwencji mają istotne znaczenie nie tylko teoretyczne. Dalsza część glosy będzie ograniczać się jedynie do zagadnień z tym związanych.

2. Rozważania SN odnoszące się do charakteru wykroczenia z art. 147 k.w. zostały zdeterminowane treścią pytania prawnego zadanego przez sąd odwoławczy, które dotyczyło tego, czy „wykroczenia z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 6a i 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX