Glosy
Opublikowano: PS 2019/9/123-131
Autor:

Prawo dostępu do akt sprawy. Glosa do uchwały NSA z dnia 8 października 2018 r., I OPS 1/18

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, zasady ogólne postępowania administracyjnego, europeizacja postępowania administracyjnego, dostęp do akt, zasada przejrzystości, zasada jawności, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu

1.Teza

W ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

2.Uwagi wprowadzające

Problem rozstrzygnięty w komentowanej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, związany z wykładnią art. 73 § 1k.p.a., dotyczył istnienia podstawy prawnej do żądania przez stronę postępowania administracyjnego od organu administracji publicznej sporządzenia kopii dokumentów z akt sprawy, z powołaniem się na wskazany przepis. Zgodnie z jego treścią, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Posługując się różnymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację