Staszewska Ewa, Prawo do stypendium w okresie uczestnictwa w studiach podyplomowych a podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 kwietnia 2011 r., III SA/Gd 63/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/2/101-106
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo do stypendium w okresie uczestnictwa w studiach podyplomowych a podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 kwietnia 2011 r., III SA/Gd 63/10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczy jednej z usług rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Chodzi o uregulowaną w art. 42a możliwość sfinansowania bezrobotnemu z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych. Już na wstępie należy jednak zaznaczyć, że wyrok dotyczy stanu prawnego w brzmieniu ustalonym ustawą nowelizującą z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 33), który w dniu dzisiejszym kształtuje się inaczej.

Wymieniona powyżej usługa rynku pracy jest zaliczana do środków przeciwdziałania bezrobociu służących poprawie mobilności zawodowej osób bezrobotnych. Jej istota polega na możliwości sfinansowania z Funduszu Pracy na wniosek bezrobotnego kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta zawiera z bezrobotnym umowę o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX