Piątek Wojciech, Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli. Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 lutego 2018 r., I OZ 130/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/12/130
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli. Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 lutego 2018 r., I OZ 130/18

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli

W przedstawionym postanowieniu Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wypowiedział się na temat jednego zagadnienia procesowego łączącego się z nowym środkiem prawnym, jaki przysługuje do sądu administracyjnego od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego, nazwanego przez ustawodawcę „sprzeciwem od decyzji” . Glosowane postanowienie zapadło na skutek wniesionego zażalenia od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sąd ten odrzucił sprzeciw na postanowienie kasacyjne organu odwoławczego, uznając, że art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego , do którego odnosi się art. 64a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , znajduje zastosowanie także do kontrolowanych przez administracyjny organ odwoławczy postanowień, w oparciu o art. 144k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny, prezentując pogląd przeciwny, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę sądowi I...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX