Postępowanie karne - treść oświadczenia pokrzywdzonego o wstąpieniu do procesu w roli oskarżyciela posiłkowego a formalne... - OpenLEX

Wójcicka Barbara, Postępowanie karne - treść oświadczenia pokrzywdzonego o wstąpieniu do procesu w roli oskarżyciela posiłkowego a formalne nabycie uprawnień tej strony procesowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 lutego 2013 r., V KK 419/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/10/99
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie karne - treść oświadczenia pokrzywdzonego o wstąpieniu do procesu w roli oskarżyciela posiłkowego a formalne nabycie uprawnień tej strony procesowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 lutego 2013 r., V KK 419/12

Ustosunkowanie się do poglądu SN wyrażonego w treści glosowanego wyroku wymaga zwrócenia uwagi na uregulowanie sytuacji pokrzywdzonego w wypadku złożenia przez prokuratora wniosku o skazanie oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy. Otóż przedmiotowy wniosek prokurator składa po uzgodnieniu z oskarżonym kary lub środka karnego. Pokrzywdzony nie bierze udziału w uzgodnieniach treści wniosku o skazanie bez rozprawy, choć jest on stroną postępowania przygotowawczego, na etapie którego dochodzi do powyższych uzgodnień. Ustawa zapewnia mu jednak prawo udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wniosku prokuratora skierowanego w trybie art. 335 k.p.k.; jego udział może być też uznany za obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi (art. 343 § 5 k.p.k.).

W toku postępowania sądowego może dojść do porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W celu doprowadzenia do owego porozumienia sąd może odroczyć posiedzenie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX