Zbrojewska Monika, Postępowanie karne - terminy - opinia obrońcy z urzędu o braku podstaw do wniesienia kasacji a bieg terminu przewidzianego w art. 524 § 1 k.p.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 22 grudnia 2009 r., III KZ 87/09

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/3/33
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie karne - terminy - opinia obrońcy z urzędu o braku podstaw do wniesienia kasacji a bieg terminu przewidzianego w art. 524 § 1 k.p.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 22 grudnia 2009 r., III KZ 87/09

I. Pogląd SN wyrażony w glosowanym postanowieniu został wyrażony na tle następującego stanu faktycznego. Z uwagi na samodzielne sporządzenie kasacji przez skazanego został on w trybie art. 120 § 1 k.p.k. wezwany do usunięcia braku formalnego kasacji w postaci sporządzenia i podpisania jej przez adwokata. Podnosząc argument związany z swoją sytuacją majątkową, skazany złożył wniosek o wyznaczenie mu adwokata z urzędu, celem realizacji powyższego wymogu kasacyjnego. Obrońca wyznaczony z urzędu stosownie do treści art. 84 § 3 k.p.k. złożył sądowi na piśmie opinię o braku podstaw do sporządzenia kasacji. Wobec powyższej informacji skazany ponownie samodzielnie skierował do sądu sporządzoną przez siebie osobiście kasację. W związku z tym skazany po raz drugi w trybie art. 120 § 1 k.p.k. został wezwany przez Sąd do usunięcia braku formalnego kasacji w terminie 7 dni związanego z koniecznością realizacji przymusu adwokackiego. Skazany nie uczynił zadość wezwaniu, wobec powyższego Sąd Okręgowy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX