Łuczak Konrad, Postępowanie egzekucyjne w administracji - organ egzekucyjny - właściwość. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 maja 2012 r., II FSK 2309/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/1/11
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie egzekucyjne w administracji - organ egzekucyjny - właściwość. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 maja 2012 r., II FSK 2309/10

Komentowany wyrok NSA dotyczy problematyki ustalania właściwości organów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Uwaga sądu skupiła się na treści art. 19 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.) regulującego właściwość rzeczową organu egzekucyjnego, będącego organem gminy o statusie miasta, albo organem miasta stołecznego Warszawy . Na tle wskazanego przepisu ujawniło się istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pytanie: czy w roli organu egzekucyjnego może wystąpić tylko ten sam organ gminy, który ustalił lub określił należność pieniężną? Zgodnie ze stanowiskiem sądu należy na nie odpowiedzieć negatywnie, ponieważ art. 19 § 2 u.p.e.a. przewiduje, że organ gminy uzyskuje status organu egzekucyjnego, jeżeli posiadał właściwość rzeczową do ustalania lub określania wysokości i pobierania podlegających egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Oznacza to, że funkcję organu egzekucyjnego w stosunku do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX