Bodio Joanna, Postępowanie cywilne - wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa - legitymacja pozwanego do wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo. Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2014 r., V CSK 281/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/6/58
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie cywilne - wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa - legitymacja pozwanego do wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo. Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2014 r., V CSK 281/14

SN, rozpoznając skargę kasacyjną pozwanego, stwierdził w komentowanym wyroku z 3 października 2014 r. (V CSK 281/14), że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa wytoczonej przez prokuratora po upływie terminu przewidzianego w art. 63 k.r.o. pozwany ojciec dziecka może wnieść apelację od wyroku oddalającego powództwo. Teza glosowanego wyroku oraz jego uzasadnienie są trafne.

Na zagadnienie to warto spojrzeć w szerszym kontekście. Analiza problemu legitymacji pozwanego do wniesienia środka zaskarżenia w rozpatrywanej sprawie powinna być poprzedzona odpowiedzią na pytanie, czy upływ terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez (byłego) męża matki stanowi przeszkodę do wytoczenia takiego powództwa przez prokuratora.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie stronami procesu w sprawach o prawa stanu, do których należy sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, mogą być tylko osoby osobiście i bezpośrednio zainteresowane w sprawie, co odnosi się zarówno do legitymacji czynnej, jak i biernej . W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX