Czerwiński Wiesław, Postępowanie administracyjne - właściwość organu - decyzja w przedmiocie stypendium doktoranckiego - ponowne rozpatrzenie sprawy - wyłączenie pracownika organu. Glosa do wyroku WSA z dnia 23 czerwca 2014 r., II SA/Wa 295/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/4/39
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postępowanie administracyjne - właściwość organu - decyzja w przedmiocie stypendium doktoranckiego - ponowne rozpatrzenie sprawy - wyłączenie pracownika organu. Glosa do wyroku WSA z dnia 23 czerwca 2014 r., II SA/Wa 295/14

Glosowany wyrok dotyczy stypendium doktoranckiego. Tak przynajmniej wynika z sentencji orzeczenia. W uzasadnieniu jest bowiem także mowa o stypendium dla najlepszych studentów.

Co roku organy stypendialne różnych uczelni wydają tysiące decyzji stypendialnych, rozdzielając środki z budżetu państwa. Decyzje pozytywne dla studenta i doktoranta nie są z reguły uzasadniane, gdyż organ korzysta z możliwości, jakie daje art. 107 § 4 k.p.a., przewidujący możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ono w całości żądanie strony. Członkami komisji stypendialnych są w większości studenci, dlatego też jakość wydanych decyzji i prowadzonego postępowania nie zawsze jest najlepsza. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów administracyjnych uchylające decyzje stypendialne.

Zgodnie z art. 199 ust. 1ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.; zwana dalej „ustawą”) ze środków budżetu państwa doktorant może otrzymać pomoc materialną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX