Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Pojęcie farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki. Zastępstwo kierownika apteki ogólnodostępnej. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2019 r., II GSK 5609/16

W komentowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny - dalej NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - dalej WSA w Warszawie z 18.08.2016 r., VI SA/Wa 202/16 , oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dalej GIF w przedmiocie stwierdzenia uchybień w aptece ogólnodostępnej i nakazu wykonywania działalności zgodnie z przepisami prawa. Sprawa dotyczyła stwierdzenia, podczas kontroli przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, braku wymaganej prawem obsady personalnej w aptece ogólnodostępnej, m.in. braku obecności w godzinach czynności apteki farmaceuty posiadającego co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż pracy w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

Zarzuty skargi kasacyjnej rozpatrywanej przed NSA sprowadzały się do zarzutu błędnej wykładni art. 92 ustawy z 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) - dalej p.f. w zw. z art. 88 p.f.

W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację