Bąkowski Tomasz, Podatek od towarów i usług - podstawa klasyfikacji terenów niezabudowanych - zwolnienie od podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., I FPS 8/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2012/2/13
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Podatek od towarów i usług - podstawa klasyfikacji terenów niezabudowanych - zwolnienie od podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., I FPS 8/10

Przedmiotem rozstrzygnięcia NSA było ustalenie właściwego źródła klasyfikacji terenów jako „terenów niezbudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę", których dostawa jest zwolniona od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (oznaczanej dalej skrótem „u.p.t.u.") . Według orzekającego składu siedmiu sędziów w braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oznaczanego dalej również jako „m.p.z.p.") lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to, czy dany teren kwalifikuje się jako niezabudowany inny niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, wynika z treści zawartej w ewidencji gruntów i budynków, a nie z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (oznaczanego dalej również jako „studium gminne").

Kontrola wykładni przepisów u.p.t.u. dokonanej w I instancji przez WSA w Łodzi - co zostało przedstawione w uzasadnieniu wyroku NSA - została poprzedzona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX