Czerniawski Michał, Pisemne odpowiedzi egzaminowanego oraz komentarze egzaminatora jako dane osobowe. Glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-434/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Pisemne odpowiedzi egzaminowanego oraz komentarze egzaminatora jako dane osobowe. Glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-434/16

1.Wprowadzenie

Z roku na rok rośnie liczba spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości dotyczących ochrony danych osobowych. Wprawdzie skokowego wzrostu ich liczby należy się spodziewać dopiero wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej rozporządzenie nr 2016/679, to jednak już teraz sprawy te coraz częściej mają sporą doniosłość praktyczną. Takim rozstrzygnięciem, o dużym znaczeniu dla praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, z całą pewnością jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-434/16, Nowak. Jest on także jednym z tych rozstrzygnięć wydanych pod rządami dyrektywy 95/46/WE, które zachowają aktualność po rozpoczęciu stosowania rozporządzenianr 2016/679, zarówno w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX