Koper Radosław, Orzekanie kasatoryjne a przeprowadzanie dowodów przez sąd odwoławczy w procesie karnym. Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 2018 r., IV KS 4/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/6/61
Autor:
Rodzaj: glosa

Orzekanie kasatoryjne a przeprowadzanie dowodów przez sąd odwoławczy w procesie karnym. Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 2018 r., IV KS 4/18

Słowa kluczowe: postępowanie karne, postępowanie odwoławcze, sąd odwoławczy, uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, reguła ne peius

I. Glosowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego. M.D. został oskarżony o popełnienie trzech czynów, przy czym zasadniczo każdy z nich prokurator zakwalifikował z art. 286 § 1 Kodeksu karnego . Wyrokiem z 20.04.2017 r. Sąd Rejonowy w S. uniewinnił oskarżonego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Od tego wyroku apelację na niekorzyść oskarżonego wniósł prokurator, stawiając zaskarżonemu orzeczeniu dwa zarzuty: 1) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, polegający na niewłaściwej ocenie zebranego materiału dowodowego, m.in. poprzez niezasadne przyjęcie, że oskarżony swoim zachowaniem nie wypełnił znamion wspomnianych czynów, 2) obrazę przepisów postępowania, polegającą na zaniechaniu dopuszczenia przez sąd z urzędu opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego. W rezultacie prokurator wnosił...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX