Sieradzka Małgorzata, Odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie gleby lub ziemi. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 września 2013 r., II OSK 976/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie gleby lub ziemi. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 września 2013 r., II OSK 976/12

1.Uwagi ogólne

Glosowany wyrok NSA ma kluczowe znaczenie dla ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie działań naprawczych, w sytuacji gdy doszło do szkody w środowisku. Pomimo że przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 210) regulują precyzyjnie sposób postępowania oraz wskazują podmioty odpowiedzialne za podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w razie wystąpienia szkody w środowisku, to jednak w postępowaniu przed sądami administracyjnymi powstało zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie gleby lub ziemi. Szkoda w środowisku powstała bowiem jeszcze przed wejściem w życie powołanej ustawy. Wyrok jest o tyle interesujący, że NSA przyjął całkowicie odmienne stanowisko w zakresie interpretacji art. 104 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska niż organ ochrony środowiska oraz WSA.

2.Przejęcie odpowiedzialności za szkodę w środowisku

W sprawie stanowiącej przedmiot glosowanego wyrokuRegionaln...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX