Gałka Katarzyna, Odmowa ustalenia bezskuteczności uznania dziecka ze względu na dobro dziecka pomimo istnienia dowodów biologicznych zaprzeczających ojcostwu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., 28609/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Odmowa ustalenia bezskuteczności uznania dziecka ze względu na dobro dziecka pomimo istnienia dowodów biologicznych zaprzeczających ojcostwu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., 28609/08

1.Uwagi wprowadzające

Będący przedmiotem niniejszej glosy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC/Trybunał) z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie A.L. v. Polska dotyczy zakresu zobowiązań wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: EKPC/konwencja) w związku z „prawem [...] ojca do wszczęcia postępowania w celu zanegowania ojcostwa dziecka, które według dowodów naukowych nie jest jego” . Istnienie takiego prawa Trybunał wyraźnie potwierdził w komentowanej sprawie, odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, zgodnie z którym sytuacje, w których ojciec prawny dąży do zakwestionowania ojcostwa na podstawie dowodów biologicznych, objęte są „zasięgiem życia prywatnego” chronionego w art. 8 EKPC. Powyższe prawo ma charakter względny, może podlegać ograniczeniom, a zakres jego gwarancji uzależniony jest od wyważenia kolidujących interesów.

Wymaga zaznaczenia już na wstępie, że stan faktyczny sprawy A.L. v. Polska odróżniał ją od dotychczasowych spraw,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX