Gontarski Waldemar, Niewystarczający limit odszkodowania za przewlekłość postępowania. Glosa do wyroków ETPC z dnia 27 maja 2014 r., 32327/10 i 40988/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Niewystarczający limit odszkodowania za przewlekłość postępowania. Glosa do wyroków ETPC z dnia 27 maja 2014 r., 32327/10 i 40988/09

I.Przedmiot glosy

Przedmiotem glosy jest przewlekłość postępowania sądowego w sprawach cywilnych, które toczą się przed polskimi sądami odpowiednio od 1995 r. (podział majątku wspólnego) i 1997 r. (autorskie prawa majątkowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: konwencja) „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Natomiast w myśl art. 41 Konwencji: Jeśli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej protokołów, oraz jeśli prawo wewnętrzne zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi potrzeba, słuszne zadośćuczynienie [ang. „satisfaction”] pokrzywdzonej stronie [ang. „injured party’]”.

W glosowanych orzeczeniachEuropejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (dalej: ETPC, Trybunał) podporządkował się swojej dotychczasowej linii orzeczniczej i zgodnie z tą linią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX