Gontarski Waldemar, Nieważność klauzul abuzywnych w umowie kredytu hipotecznego. Glosa do wyroku TS z dnia 21 grudnia 2016 r., C-154/15, C-307/15 i C-308/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Nieważność klauzul abuzywnych w umowie kredytu hipotecznego. Glosa do wyroku TS z dnia 21 grudnia 2016 r., C-154/15, C-307/15 i C-308/15

I.Przedmiot glosy

I.1.Ramy prawne

Glosowany wyrok TS z 21.12.2016 r., C-154/15 i C-307/15, Francisco Gutiérrez Naranjo i Ana María Palacios Martínez przeciwko Cajasur Banco i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), EU:C:2016:980, dalej wyrok C-154/15 i C-307/15, Naranjo, zawiera wykładnię art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. WE L 95, s. 29) – dalej dyrektywa 93/13. Przepis ten sankcjonuje niewywiązanie się przez przedsiębiorcę (podmiot dostarczający konsumentowi towary lub usługi, w tym bank) z przedkontraktowego i kontraktowego obowiązku poinformowania o wszelkich konsekwencjach ekonomicznych wynikających z umowy zawartej między bankiem a konsumentem. Obowiązek sankcjonowania dodatkowo nałożony został przepisem zawartym w art. 7 ust.1 („stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu [dalszemu] stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach”), a wcześniej jest akcentowany w motywie 24 dyrektywy 93/13 („stosowne i skuteczne...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access