Gontarski Waldemar, Nieważność bezwzględna i inne konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych. Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Nieważność bezwzględna i inne konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych. Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18

1.Przedmiot glosy

1.1.Ramy prawne

1.1.1.Nieważność umów z klauzulami abuzywnymi, ale jaka: bezwzględna czy względna (wzruszalność)

Przedmiotem glosy są skutki prawne stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul przeliczeniowych (klauzula odnosząca się do określania kursu wymiany między walutami, czyli klauzula walutowa) w umowach zawieranych z konsumentami o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej. Wyrok TS z 3.10.2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, EU:C:2019:819 – dalej wyrok C-260/18, Dziubak – jest pierwszym wyrokiem prejudycjalnym wydanym na podstawie pytań sądu z Polski dotyczących kredytów walutowych.

Problem kredytów walutowych w naszym kraju z prawnego punktu widzenia nie polega na tym, że banki udzieliły tych kredytów. Problem polega na nieuczciwości banków, która dała o sobie znać podczas udzielania tych kredytów. Sankcji tej nieuczciwości poszukiwać należy w pierwszej kolejności w art. 6 ust. 1dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – dalej dyrektywa 93/13/EWG. Według tego przepisu...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access