Babińska-Górecka Renata, Niekonstytucyjność zawieszenia nabytych i realizowanych praw emerytalnych. Glosa do wyroku TK z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12

Glosy
Opublikowano: PiP 2014/6/114-120
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Niekonstytucyjność zawieszenia nabytych i realizowanych praw emerytalnych. Glosa do wyroku TK z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12

W glosowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny objął kontrolą normę prawną, według której konstrukcję zawieszenia prawa do emerytury, zawartą w art. 103a ustawy z 17 XII 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), stosuje się także do emerytów, którzy nabyli to prawo na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Jak przyjął TK, kwestionowana treść normatywna została wyrażona w art. 28 ustawy z 16 XII 2010 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) w zw. z art. 103a ustawy emerytalnej. W zdaniach odrębnych zgłoszonych do tego wyroku podniesiono, że nie umarzając postępowania w sprawie, TK naruszył res iudicata, z uwagi na to, iż w wyroku z 7 II 2006 w przedmiotowo tożsamej sprawie orzekł o zgodności art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej m.in. z art. 2 Konstytucji.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad meritumsprawy rozstrzygniętej w glosowanym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX