Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/112
Autor:

Niedopuszczalność wystawienia drugiego tytułu wykonawczego co do tej samej należności. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2017 r., II GSK 306/16

Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne w administracji, tytuł wykonawczy, nowy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, następstwo prawne, umorzenie postępowania egzekucyjnego

1. Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego pozwala na odtworzenie różnych praktyk wierzycieli i administracyjnych organów egzekucyjnych odnoszących się do problemu konieczności czy dopuszczalności wystawienia drugiego (nowego, kolejnego) tytułu wykonawczego i skierowania go do egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy uprzednio była już prowadzona egzekucja w tej samej sprawie – na podstawie (pierwotnego) tytułu wykonawczego. Podzielone są również stanowiska sędziów sądów administracyjnych we wskazanej kwestii, co obrazuje choćby zgłoszenie votum separatum do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Szczecinie z 8.02.2018 r., I SA/Sz 636/17, od którego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) 17.01.2019 r. oddalił skargi kasacyjne, złożone przez organ odwoławczy i wierzyciela.

W analizowanym wyroku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację