Matusiak-Frącczak Magdalena, Nakaz zapłaty przeciwko konsumentowi wyłącznie na podstawie weksla. Glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2018 r., C-176/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa

Nakaz zapłaty przeciwko konsumentowi wyłącznie na podstawie weksla. Glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2018 r., C-176/17

1.Wprowadzenie

Państwom członkowskim przysługuje dość znaczny margines swobody przy kształtowaniu procedur sądowych. Jednym z ograniczeń dla państw są unijne reguły ochrony konsumentów, których celem jest wzmocnienie praw konsumenta w sporze z przedsiębiorcą. Komentowane orzeczenie w sprawie C-176/17 Profi Credit wyraźnie pokazuje, jak powinny być rozumiane i jaki powinny mieć wpływ przepisy prawa UE dotyczącego ochrony konsumentów na polskie przepisy proceduralne w sprawach cywilnych o wydanie nakazu zapłaty na podstawie weksla własnego.

2.Stan faktyczny i wyrok Sądu

Stan faktyczny niniejszej sprawy jest podobny do stanów faktycznych wielu spraw wytaczanych przez instytucje pożyczkowe osobom fizycznym, które zawarły z nimi umowę pożyczki. W ramach tych stosunków prawnych osoby fizyczne działają przeważnie jako konsumenci. W sprawie niniejszej pożyczkodawca Profi Credit Polska SA zawarł umowę kredytu konsumenckiego z M. Wawrzoskiem, której zabezpieczeniem był weksel własny, którego wysokość nie była określona. Jako że M. Wawrzosek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX