Kudła Jacek, Materiały z kontroli operacyjnej przekazane do postępowania podatkowego przez inne organy. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Materiały z kontroli operacyjnej przekazane do postępowania podatkowego przez inne organy. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16

I.Stan faktyczny oraz stanowiska organów podatkowych, sądowych i strony skarżącej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu skargi A. S.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie podatku od towarów i usług (zakwestionowanie podatku naliczonego z wystawionych faktur – jak w orzeczeniu) uchylił zaskarżoną decyzję, jak też uchylił decyzję ją poprzedzającą, tj. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O., zasądzając jednocześnie od Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na rzecz strony skarżącej kwotę 114.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd ten wydał wyrok – I SA/Wr 1341/15. Nie sposób nie wspomnieć o dalszym toku postępowania w tej sprawie, a mianowicie organ podatkowy, tj. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, złożył w przedmiotowej sprawie skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA we Wrocławiu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w Izbie Finansowej w składzie 3 sędziów (postanowienie NSA I FSK 1860/17) podjął wątpliwości co do wyłaniającego się podczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX