Gardocki Lech, Krytyka jako okoliczność wyłączająca bezprawność zniesławienia. Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 1994 r., WR 207/94

Glosy
Opublikowano: PiP 1996/1/110-112
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Krytyka jako okoliczność wyłączająca bezprawność zniesławienia. Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 1994 r., WR 207/94

Glosowany wyrok dotyczy problematyki, która zapewne coraz częściej będzie zaprzątała uwagę sądów karnych. Funkcjonowanie organów państwowych i organów samorządu terytorialnego w warunkach ustroju demokratycznego ma bowiem swoje konsekwencje również w zakresie interpretacji przepisów kodeksu karnego dotyczących zniesławienia. Wynika to z samej natury procedur demokratycznych, ścierania się poglądów, formułowania ocen w ramach sporów między uczestnikami tych procedur, a tym bardziej w ramach walki politycznej sensu stricto.

W orzeczeniu SN zajmował się taką właśnie sytuacją, bowiem oskarżonym o przestępstwo oszczerstwa był w tej sprawie radny, wyrażający negatywną ocenę kwalifikacji zawodowych radcy prawnego gminy. Utrzymując w mocy uniewinniający oskarżonego wyrok Sądu Okręgu Wojskowego, SN powołał się na przepisy ustawyo samorządzie terytorialnym, wskazując na uprawnienia kontrolne rady gminy i wynikające stąd uprawnienia radnych do publicznego formułowania poglądów i wniosków co do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX