Glosy
Opublikowano: PiP 2011/9/122-127
Autorzy:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Kryterium oceny podzielności świadczenia niepieniężnego przewidzianego w umowie o roboty budowlane. Glosa do wyroku SN z dnia 4 czerwca 2009 r., III CSK 337/08

W sprawie rozstrzygniętej glosowanym wyrokiem powód w dniu 18 IV 2005 zawarł z pozwanym umowę o roboty budowlane. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wybudowania budynku mieszkalnego. Strony podzieliły realizację prac na dwa etapy, których zwieńczeniem miały być – jak wskazano w umowie – „odbiory częściowe”. Należność za wykonane roboty miała być płatna przez pozwanego na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT.

Powód opóźnił się z wykonaniem części robót, przewidzianych w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Jednocześnie pozwany odmówił zapłaty wynagrodzenia na podstawie dwóch faktur w momencie, kiedy przedmiot umowy był jeszcze wykonywany zgodnie z treścią zobowiązania. Ostatecznie prace przewidziane w pierwszym etapie budowy zostały w całości zrealizowane, choć z dwumiesięcznym opóźnieniem. Tymczasem pozwany nadal odmawiał zapłaty należności stwierdzonej fakturami VAT. W tej sytuacji powód wstrzymał się z wykonywaniem dalszych prac oraz wezwał stronę pozwaną do zapłaty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?