Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2008/4/53-68
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - prawo kupującego do żądania dostarczenia towarów zastępczych jako prawo kształtujące i podstawa prawna uprawnienia do wstrzymania się z zapłatą ceny. Glosa do wyroku SN z dnia 11 maja 2007 r., V CSK 456/06

W związku z postępującym udziałem polskich przedsiębiorców w międzynarodowej wymianie handlowej i wzrostem kontaktów handlowych z przedsiębiorcami z innych państw, należy spodziewać się, że sądy polskie będą miały coraz częściej do czynienia ze sporami powstałymi w ramach tej wymiany i w związku z tym będą niejednokrotnie musiały sięgać do konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Kwestia stosowania tego aktu z pewnością nie jest dla sądu krajowego zadaniem łatwym. Komentowany wyrok jest pierwszym orzeczeniem SN, w którym sąd ten poddał dogłębnej analizie model umowy sprzedaży przyjęty na gruncie konwencji wiedeńskiej . Jego wagę wyznacza dodatkowo fakt, iż odnosząc się do konkretnego problemu, SN poczynił w swym uzasadnieniu szereg uwag mających zasadnicze znaczenie dla stosowania tego aktu w ogóle. W pełni podzielając stanowisko SN, warto szerzej odnieść się do mających istotny walor teoretyczny i praktyczny zagadnień poruszonych przez SN w uzasadnieniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?