Błaszczyk Paweł, Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności. Glosa do wyroku TK z dnia 15 grudnia 2009 r., P 105/08

Glosy
Opublikowano: PiP 2010/8/132-137
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności. Glosa do wyroku TK z dnia 15 grudnia 2009 r., P 105/08

Mimo że tytuł wydanego przez Trybunał Konstytucyjny komunikatu prasowego dotyczącego omawianego wyroku odnosi się do problemu formy umów zawieranych między wykonawcami a podwykonawcami robót budowlanych, wydane rozstrzygnięcie nie jest ograniczone wyłącznie do kwestii zgodności z Konstytucją przepisu art. 6471 § 4 k.c. Glosowany wyrok i zdecydowana większość rozważań zawartych w jego uzasadnieniu dotyczą przede wszystkim art. 647 k.c., który jest podstawową normą regulującą konstrukcję prawną umowy o roboty budowlane. Przepis ten, niezwykle istotny w obrocie gospodarczym, był przedmiotem bardzo wielu - niejednokrotnie sprzecznych ze sobą - orzeczeń sądów. Wprawdzie obowiązuje on w niemal niezmienionej formie od ponad 40 lat, jednak definicja i konstrukcja prawna umowy o roboty budowlane, w szczególności zaś relacje tej umowy z umową o dzieło, nadal budzą wątpliwości w judykaturze i wywołują żywą dyskusję w doktrynie . W rozstrzygnięciu z 15 XII 2009 przedmiotem oceny Trybunału był...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX