Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/112-125
Autorzy:

Goodwill jako przedmiot ochrony prawa podmiotowego (uwagi na tle problemu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wartości firmy). Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2018 r., II FSK 3253/16

Glosa dotyczy pojawiającego się dość często w praktyce, a budzącego rozbieżności w orzecznictwie, problemu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych części ceny przedsiębiorstwa przypadającej na tzw. wartość firmy (goodwill). Odpowiedź na pytanie, czy część ceny przypadająca na wartość firmy podlega opodatkowaniu, zależy od ustalenia, czy na gruncie prawa polskiego istnieje prawo podmiotowe do wartości firmy. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga analizy pojęcia prawa podmiotowego z jednej strony oraz analizy tego, czym w istocie jest wartość firmy, z drugiej. Przeprowadzona analiza doprowadziła autorów do konkluzji, że de lege lata nie ma możliwości skonstruowania prawa podmiotowego do wartości firmy, dlatego część ceny przypadająca na goodwill nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację