Pahl Bogumił, Glosa do wyroku WSA z dnia 9 września 2010 r., III SA/Wa 376/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 9 września 2010 r., III SA/Wa 376/10

I.

Status podatnika podatku od nieruchomości ustawodawca przyznał osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają określony tytuł prawny do władania nieruchomością lub obiektem budowlanym. Rozróżnienie podmiotów tego podatku ma przy tym doniosłe znaczenie prawne. Odmienne są bowiem zasady wymiaru podatku osobom fizycznym od zasad wymiaru podatku osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Pierwszej z tych kategorii podmiotów podatek wymierzany jest w drodze decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Natomiast pozostali podatnicy dokonują samoobliczenia podatku.

Wydawać by się mogło, że wskazanie kategorii podmiotów, na których spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, jest na tyle precyzyjne, że w praktyce nie powinno w tym zakresie powstawać żadnych problemów. Tak jednak nie jest, co pokazuje glosowane orzeczenie. Jest ono jednym z wielu, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX