Kierznowski Łukasz, Glosa do wyroku WSA z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1317/16

Glosy
Opublikowano: ZNSA 2017/5/130-138
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1317/16

Zasada oceny procentowego ustalania liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego podczas rekrutacji na studia jest najwłaściwsza. Skala centylowa porównuje jedynie poziom osób zdających maturę w danym roku, tym samym nie może ona stanowić płaszczyzny porównawczej dla ustalenia poziomu wiedzy maturzystów z poszczególnych lat. Żaden przepis nie nakazuje uczelniom uwzględniania skali centylowej i jest to rozwiązanie słuszne, gdyż prowadziłoby to do krzywdzących rozstrzygnięć. Wprowadzenie skali centylowej eliminowałoby możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia osób, które zdały maturę szereg lat wstecz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX