Gruszecki Krzysztof, Glosa do wyroku WSA z dnia 17 grudnia 2008 r., II SA/Rz 156/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 17 grudnia 2008 r., II SA/Rz 156/08

W powyższym wyroku Sąd zajął się dwoma, niezwykle istotnymi zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki stosowania prawa ochrony środowiska problemami - to jest zakresem obowiązku uzyskania na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.; dalej: p.o.ś.) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz formy załatwienia sprawy w przypadku braku podstaw do wydawania takiego orzeczenia. Poglądy te mogą w pewnym zakresie być uznane za kontrowersyjne i dlatego wymagają pogłębionego komentarza. Swoje stanowisko Sąd co prawda wypowiedział na gruncie przepisów, które już nie obowiązują, gdyż zostały uchylone z dniem 15 listopada 2008 r. przez ustawęz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.; dalej: ustawa). Nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX