Zimna Tamara, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r., VI SA/Wa 1003/05

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r., VI SA/Wa 1003/05

Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy ustalenia - w chwili przyjęcia pacjenta do szpitala - istnienia stanu nagłego, którego wystąpienie decydująco wpływa na zakres związanych z tym uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń gwarantowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm., dalej w skrócie: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w rozpoznawanej sprawie była decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia. W rozpatrywanej sprawie skarżąca ze złamaniem przedramienia dokonała wyboru szpitala, który miał podpisaną umowę na udzielanie świadczeń refundowanych ze środków publicznych, lecz wobec braku przedsięwzięcia leczenia w ciągu czterech dni jej pobytu, wypisała się na własne żądanie i przeprowadziła leczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX