Świtała Filip, Glosa do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2000 r., C-375/98, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa

Glosa do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2000 r., C-375/98, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza wyroku

„Artykuł 5(4) Dyrektywy Rady 90/435/WE z 23 lipca 1990 r. [obecnie dyrektywa 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r., która nie zawiera już odpowiednika tego przepisu, jako że był to przepis przejściowy – przyp. aut.] o wspólnym systemie opodatkowania spółek matek i spółek córek z różnych Państw Członkowskich (dalej dyrektywa 90/435/EWG lub Dyrektywa), w zakresie w jakim ogranicza do 15% i 10% wysokość podatku u źródła od zysków wypłacanych przez spółki zależne z siedzibą w Portugalii spółkom matkom w innych państwach członkowskich musi być interpretowany w ten sposób, że derogacja ta (od stosowania Dyrektywy) odnosi się nie tylko do podatku u źródła od osób prawnych, ale także do każdego opodatkowania niezależnie od jego charakteru, w jakikolwiek sposób nazwanego, które przybiera formę podatku u źródła od dywidend wypłacanych przez takie spółki zależne”.

2.Uwagi ogólne

Sprawa C-375/98 Epson dotyczyła podatku u źródła nakładanego przez Portugalię na mocy derogacji zawartej w art. 5 ust. 4dyrektywy Rady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX