Wiśniewska Weronika, Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2013 r., C-109/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2013 r., C-109/12

I.Przedmiot glosy

Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału w sprawie Laboratoires Lyocentre v. Lääkealan turvallisuus–ja kehittämiskeskus z dnia 3 października 2013 r., w którym Trybunał potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko co do zakresu stosowania dyrektywy 2001//83 w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dalej: dyrektywa 2001/83) i dyrektywy 93/42 dotyczącej wyrobów medycznych (dalej: dyrektywa 93/42) oraz co do wzajemnej relacji między tymi dyrektywami. Co jednak istotne z punktu widzenia praktyki orzeczniczej krajowych organów kompetentnych do rozstrzygania o kwalifikacji towarów jako produktów leczniczych albo wyrobów medycznych, Trybunał odniósł się także do możliwości wprowadzania do obrotu podobnych towarów w jednym państwie członkowskim, w sytuacji ich odmiennej kwalifikacji. Trybunał wypowiedział się również co do tego, jakie działania organy krajowe winny podejmować, w przypadku gdy dokonana przez nie klasyfikacja towaru jest inna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX