Sześciło Dawid, Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 2009 r., C-538/07

Glosy
Opublikowano: ST 2009/7-8/150-153
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 19 maja 2009 r., C-538/07

1.

Jednym z istotnych elementów wspólnotowych przepisów koordynujących zasady udzielania zamówień publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest określenie zasad udziału w postępowaniach zamówieniowych, w tym dopuszczalnych ograniczeń uczestnictwa w tych procedurach. Celem regulacji w tej sferze jest zorganizowanie możliwie najbardziej otwartego i konkurencyjnego systemu udzielania zamówień publicznych opartego jednocześnie na zasadzie równego traktowania uczestników postępowań.

Jest przy tym oczywiste, że otwartość i dostępność rynku zamówień publicznych może podlegać ograniczeniom dyktowanym w szczególności potrzebą wyboru wykonawców dysponujących odpowiednim doświadczeń i gwarantujących wykonanie zamówienia z należytą starannością. Z tego względu przepisy wspólnotowe przewidują możliwość wykluczenia z postępowania zamówieniowego wykonawców, którzy nie dają rękojmi realizacji powyższych celów. Zgodnie z art. 45 i 46dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX