Lasiński-Sulecki Krzysztof, Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2001 r., C-34/99, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2001 r., C-34/99, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014

1.Teza wyroku

„Wówczas, gdy dostawa towaru za wynagrodzeniem charakteryzuje się następującymi cechami:

sprzedawca detaliczny zbywa towary za cenę uwidocznioną w reklamie i wykazaną w fakturze, która to cena nie ulega zmianie w zależności od formy płatności – gotówkowej bądź kredytowej,

na życzenie nabywcy nabycie towarów jest finansowane przez będącą odrębnym od sprzedawcy podmiotem prawa instytucję finansującą, która udziela nabywcy wolnego od odsetek kredytu,

instytucja finansująca zobowiązuje się wobec nabywcy, że uiści na rzecz sprzedawcy kwotę wynikającą z ceny uwidocznionej w reklamie i wykazanej w fakturze wystawionej przez sprzedawcę,

instytucja finansująca w rzeczywistości płaci sprzedawcy, na podstawie zawartych z nim umów, których istnienia i obowiązywania nabywca nie jest świadomy, kwotę niższą niż cena wynikająca z reklamy i wykazana w fakturze,

a nabywca zwraca na rzecz instytucji finansującej kwotę równą cenie uwidocznionej w reklamie i wykazanej w fakturze,

podstawa opodatkowania na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX