Pachnik Karol, Glosa do wyroku TK z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku TK z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09

Stan faktyczny

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IV Karny, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009 r. (IV Kp 185/08), wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego (TK) z pytaniem prawnym, czy art. 135 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – dalej: kodeks karny, k.k. – jest zgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) – dalej: konwencja. Zgodnie z kwestionowanym przepisem kodeksu karnego „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Pytanie prawne zostało przedstawione w związku z rozpatrywanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zażaleniem na postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie V Ds. 97/07.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VI ds....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX