Lewandowicz-Machnikowska Monika, Glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2007 r., II PK 159/06

Glosy
Opublikowano: OSP 2008/10/104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2007 r., II PK 159/06

Teza wyroku zapadła w następującym stanie faktycznym. Powódka była zatrudniona u pozwanego w okresie od dnia 1 marca 1998 r. do dnia 31 października 2004 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony. W dniu 30 stycznia 2003 r. podpisała umowę o pracę, w której zawarto klauzulę konkurencyjną, zgodnie z którą pracownik zobowiązywał się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy w przedsiębiorstwie konkurencyjnym minimum przez 12 miesięcy od momentu wygaśnięcia umowy o pracę, za co miał otrzymywać w tym okresie miesięczne wynagrodzenie równe średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatniego kwartału pomniejszonemu o premie i nagrody. Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o zakazie konkurencji pracodawca mógł wycofać się z warunków zakazujących pracę dla przedsiębiorców konkurencyjnych, w tym wypadku nie wypłacając sumy wymienionej w ust. 2. W dniu 1 grudnia 2004 r. powódka wystąpiła do pracodawcy z pismem, w którym domagała się wypłaty odszkodowania. Pozwana spółka poinformowała w piśmie z dnia 3 grudnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX