Sygit Bogusław, Glosa do wyroku SN z dnia 27 października 2010 r., V KK 129/10

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2011/12/171-176
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 27 października 2010 r., V KK 129/10

Streszczenie

Autor zarzucił Sądowi Najwyższemu, że podzielił poglądy sądów, bez żadnych rozważań i uzasadnienia co do tego, czy „zdarzenie, które było przedmiotem procesu, miało postać pożaru", o jakim mowa w art. 163 § 1 pkt 1 k.k. Podniósł również, że kwalifikację tego zdarzenia należało rozpocząć właśnie od dokonania te] oceny, a dopiero potem rozważać, czy pożar ten ma cechy pożaru powszechnie niebezpiecznego.

Orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach o pożary jest niewiele . Stąd też każdy wyrok w tych sprawach, odczytujący istotę przestępnego pożaru, jest godny odnotowania i oceny, tym bardziej, że sposób ujęcia tego przestępstwa w kodeksie karnym budzi zastrzeżenia . Taka sytuacja nie ułatwia praktykom kwalifikowania tego rodzaju zdarzeń. Wyrok SN w tej sprawie i wcześniejsze wyroki sądu rejonowego i okręgowego ujawniają te kłopoty. W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy zarzucił sądowi rejonowemu i okręgowemu, które wydawały wyroki w tej sprawie, błędne odczytanie istoty przestępstwa z

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX