Bonowicz Jakub, Glosa do wyroku SN z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09

1.Wstęp

Komentowane orzeczenie dotyczy zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za korzystanie z cudzych utworów objętych prawem autorskim. Zasługuje ono na szczególną uwagę. Z jednej strony w społeczeństwie informacyjnym ochrona praw autorskich nabiera coraz większego znaczenia. Z drugiej strony odczuwalny jest deficyt poglądów orzecznictwa oraz doktryny dotyczących własności intelektualnej.

Ze względu na wielość zagadnień poruszanych w przedmiotowym wyroku ograniczę swoje uwagi do istoty problemu, którego dotyczy orzeczenie, to jest rozróżnienia pomiędzy odpowiedzialnością deliktową za naruszenie praw autorskich (tj. w przypadku korzystania z utworu bez tytułu prawnego) a odpowiedzialnością osoby, która co prawda ma tytuł prawny do korzystania z cudzych utworów, ale nie zapłaciła uprawnionemu należnego wynagrodzenia.

2.Stan faktyczny

Przed przejściem do oceny wyroku zasadne wydaje się przedstawienie zarysu stanu faktycznego. Potrzeba taka wynika z tego, iż pewne jego fragmenty, niezwykle istotne dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX