Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00 - OpenLEX

Gutowski Maciej, Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00

Glosy
Opublikowano: PS 2004/11-12/152
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00

Przedmiotem analizy Sądu Najwyższego była ważność umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego zabudowanego budynkami gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków przysługiwało spółdzielni. Umową notarialną z dnia 2 września 1991 r., spółdzielnia przeniosła na X przysługujące jej „prawa i roszczenia z tytułu wybudowania obiektu inwestycyjnego.”W dniu 23 grudnia 1993 r. pozwana spółdzielnia zawarła notarialną umowę, na podstawie której powodowie X nabyli udział wynoszący 1/10, a powódka Y udział wynoszący 9/10 części prawa użytkowania wieczystego gruntu. W umowie tej nabywcy zobowiązali się, że w przypadku uzyskania przez spółdzielnię wyroku przyznającego jej prawa i roszczenia z tytułu wybudowania budynku magazynowego, wyłączą geodezyjnie teren, na którym jest on posadowiony i dokonają cesji praw do gruntu. Istotne jest, że w umowie tej nie zostało zawarte żadne postanowienie dotyczące przeniesienia własności budynków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX