Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13 - OpenLEX

Bielski Piotr, Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13

I.Uwagi wstępne

Istota problemu prawnego rozstrzyganego przez Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie prawa prywatnego (bowiem to w tym obszarze prawa powstał spór) warunkiem uznania określonego uczestnika obrotu gospodarczego za przedsiębiorcę jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sąd apelacyjny na to pytanie odpowiedział twierdząco, uznając, że wykonywanie działalności gospodarczej bez rejestracji stanowi wykonywanie jej w sposób nielegalny. Nie zgodził się z nim Sąd Najwyższy, wyrażając pogląd wskazany na wstępie niniejszego opracowania, w którym powołał wszakże art. 4 ust. 1 u.s.d.g. , nie zaś – jak mogłoby się wydawać – art. 431 k.c. jako podstawę prawną rozstrzygnięcia. Na poparcie tego poglądu Sąd Najwyższy przytoczył między innymi argument odwołujący się do brzmienia art. 9 p.u.n. , w którym – w jego ocenie – ustawodawca wprowadził szczególną konstrukcję domniemania prowadzenia działalności gospodarczej, która może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX