Gersdorf Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 12 kwietnia 1996 r., I PRN 35/96

Glosy
Opublikowano: OSP 1997/2/49
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 12 kwietnia 1996 r., I PRN 35/96

1. W orzecznictwie Sądu Najwyższego spotykamy się obecnie z coraz większą ilością spraw rozstrzyganych na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze . Poza komentowanym tu orzeczeniem, ostatnio Sąd Najwyższy wydał wyrok na tle bulwersującej sprawy wykluczenia członka spółdzielni pracy na tej podstawie, iż pracownik-członek korporacji skorzystał z przysługującego mu na podstawie art. 42 pr. spółdz. prawa do zaskarżania sądu uchwały organu spółdzielczego. W tym przypadku Sąd Najwyższy trafnie przyjął, iż skorzystanie przez członka spółdzielni pracy z takiego prawa, niezależnie od tego, jakie skutki to pociąga dla spółdzielni, nie może stanowić podstawy wykluczenia go ze spółdzielni . W stanie faktycznym sprawy, która dała asumpt do wydania komentowanego tu orzeczenia, doszło do wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę z powołaniem się na art. 187 pkt 1 pr. spółdz. przy jednoczesnym zatrudnieniu w spółdzielni pracownika o podobnych kwalifikacjach, który nie był jej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX