Zagrobelny Krzysztof, Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997 r., II CKN 512/97

Glosy
Opublikowano: OSP 1999/4/81
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997 r., II CKN 512/97

Na tle rozpoznawanego stanu faktycznego samo rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, jak i zaprezentowany w uzasadnieniu sposób rozumowania nie budzą wątpliwości. Co więcej Sąd Najwyższy w sposób wyczerpujący przedstawił kwestie związane z ustaleniem zarówno prawa właściwego dla oceny stosunku prawnego łączącego podmiot polski i jego zagranicznego kontrahenta, jak również zagadnienia procesowe, w tym także wskazanie sądu uprawnionego do rozstrzygania powstałego sporu.

Istnieją jednakże dwa powody, które uzasadniają napisanie glosy do tegoż wyroku. Po pierwsze, w przeprowadzonym wywodzie Sąd Najwyższy stosunek prawny istniejący pomiędzy stronami zakwalifikował do stosunków umownych. Po czym jednak aprobująco odniósł się do poglądu Sądu Apelacyjnego, który zaliczył ową umowę do umowy zlecenia, niektóre za usługi do umów o dzieło. Można uważać, iż jest to tylko niezbyt zręczne sformułowanie. Nie ma bowiem potrzeby szerzej dowodzić, że gdyby miało być inaczej, to takie postawienie sprawy nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX