Banaszczyk Zbigniew, Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2001 r., IV CKN 1469/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2002/1/2
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2001 r., IV CKN 1469/00

1. Glosowany wyrok wydany został w związku z kasacją złożoną przez pełnomocnika pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, którą oparto na jednej podstawie, a to naruszeniu przepisów postępowania (art. 379 pkt 5, art. 233 § 1, art. 227, art. 321 § 1 i art. 328 § 2 kpc), które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Kasacja ta została przez Sąd Najwyższy oddalona.

2. Na wstępie zaznaczyć należy, że wypowiedź niniejsza zawiera odniesienia dotyczące podniesionych w treści orzeczenia zagadnień procesowych tylko o tyle, o ile pozostają one w związku z analizą kwestii materialnoprawnych wskazanych w powołanej na wstępie tezie.

3. Znaczenia glosowanego orzeczenia dla praktyki sądów rozpoznających powództwa o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez małoletnich sprawców, którzy ukończyli 13 rok życia, upatrywać należy w jednoznacznym rozstrzygnięciu zarysowanych w doktrynie rozbieżności dotyczących wniosków możliwych do wyprowadzenia z wykładni art. 426 kc. Dotyczą one ciężaru dowodu winy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX