Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 356/07

I.Uwagi wstępne

Glosowane orzeczenie dotyczy problematyki skutków prawnych naruszenia ustawowego zakazu określonego w art. 18 § 2 k.s.h. Przepis ten określa kwalifikacje podmiotowe do pełnienia określonych funkcji w organach zarządzająco-nadzorczych spółek kapitałowych, stanowiąc m.in., że członkiem zarządu spółki kapitałowej nie może być osoba skazana za określone przestępstwa. Jednocześnie w powołanym przepisie ustawodawca nie określa skutków prawnych powołania w skład zarządu osoby skazanej za wymienione w tym przepisie przestępstwa, jak również nie określa, jakie konsekwencje pociąga za sobą prawomocne skazanie członka zarządu w trakcie sprawowania przez niego mandatu. W szczególności pojawia się pytanie, czy mandat członka zarządu wygasa, czy też może trwa nadal, zaś członek zarządu powinien złożyć rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji lub też powinien zostać odwołany przez organ, który go do zarządu powołał?

II.Stan faktyczny i stanowisko Sądu Najwyższego

Jeżeli chodzi o stan faktyczny będący podstawą wydania omawianego wyroku, to wydaje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?