Kucharski Piotr, Glosa do wyroku s.wojew. z dnia 21 lutego 1994 r., XII 969/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/7-8/152
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku s.wojew. z dnia 21 lutego 1994 r., XII 969/93

1. Ustosunkowując się do glosowanego wyroku, przede wszystkim trzeba podkreślić, że art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy przewiduje jedynie możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a nie obowiązek takiego rozwiązania.

Po wtóre, przepis ten przewiduje, iż możliwość rozwiązania umowy o pracę powstaje, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego. Okres ten jest określony w przepisach art. 8 - art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa . Z przepisów tych wynika, że podstawowy okres zasiłkowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, z tym że w odniesieniu do niezdolności do pracy z powodu gruźlicy wynosi on 9 miesięcy. Okres zasiłkowy może być przedłużony, jednakże nie więcej niż o 3 miesiące, a więc do 9 miesięcy lub do 12 miesięcy w odniesieniu do pracownika niezdolnego do pracy z powodu gruźlicy.

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX