Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/6/138-151
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Glosa do wyroku s.okręg. z dnia 3 października 2018 r., XVII Ka 772/18

Streszczenie

Art. 138 k.w. znajduje zastosowanie tylko w stosunku do nielicznych w systemie prawa przypadków ograniczenia wolności gospodarczej i swobody umów przez nałożenie ustawowego obowiązku zawarcia umowy. Nie ustanawia prawnego obowiązku zawarcia umowy (świadczenia) sam tylko fakt zawodowego świadczenia usług dla ludności. Nie stanowi również podstawy odpowiedzialności z art. 138 k.w. zawarcie umowy, ponieważ przepis ten nie jest normą sankcjonującą względem normy sankcjonowanej pacta sunt servanda. Nie wynika również z art. 32 ust. 2 Konstytucji prawny obowiązek zawierania umów z podmiotami legitymującymi się cechą mogącą stanowić podstawę ich dyskryminacji. Także w tym przypadku odmowa świadczenia nie podlega odpowiedzialności z art. 138 k.w. Jednak również w przypadkach nie objętych przez normę sankcjonującą art. 138 k.w. granicę korzystania przez podmioty prywatne z wolności gospodarczej, w tym swobody umów oraz z wolności sumienia i wyznania stanowi art. 32 ust. 2 Konstytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację