Glosa do wyroku s. apel. z dnia 18 lutego 2014 r., V ACa 708/13 - OpenLEX

Postulski Kazimierz, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 18 lutego 2014 r., V ACa 708/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 18 lutego 2014 r., V ACa 708/13

Glosowany wyrok ma za przedmiot rozstrzygnięcia cywilno-prawne aspekty wykonania nałożenia na skazanego obowiązku naprawienia szkody na zasadzie art. 72 § 2 k.k. Mają one charakter wtórny wobec kwestii związanych z wykonalnością orzeczeń, zobowiązujących sprawcę do naprawienia szkody, w szczególności ze wszczęciem postępowania wykonawczego w tym przedmiocie oraz z trybem wykonywania orzeczeń w tym przedmiocie. Zagadnienia z tym związane nie ograniczają się tylko do nałożenia takiego obowiązku na podstawie art. 72 § 2 k.k., w związku z którym wypowiedział się Sąd Apelacyjny.

Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody jest dość złożona. Wiąże się to z kilkoma okolicznościami. Po pierwsze, obowiązek naprawienia szkody nie ma jednorodnego charakteru, lecz może zostać orzeczony bądź jako środek karny (art. 39 pkt 5 k.k.), bądź też jak warunek probacyjny (art. 72 § 2k.k.). Po drugie, wykonanie obowiązku naprawienia szkody zależy od woli osoby zobowiązanej, co rodzi problem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX