Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2002 r., V SA 2502/01 - OpenLEX

Kręcisz Wojciech, Taras Wojciech, Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2002 r., V SA 2502/01

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/12/152
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2002 r., V SA 2502/01

Konstrukcja pełnomocnika strony w postępowaniu administracyjnym jest regulowana przez art. 32 i art. 33 kpa. Stanowisko doktryny prawa administracyjnego nie wykazuje cech rozbieżności poglądów odnośnie do wykładni tychże przepisów. Podkreśla się ograniczony formalizm zasad i form ustanowienia pełnomocnika, zwężenie kręgu pełnomocników wyłącznie do osób fizycznych, nieistnienie wymogu posiadania przez nich fachowych kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego oraz istotność węzła łączącego stronę z jej pełnomocnikiem.

Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym jest szeroki z uwagi na brak stosownej regulacji w kpa. Oznacza to, że pełnomocnik może wykonywać w imieniu strony wszelkie działania, jakie mógłby podjąć mocodawca, chyba że ten wyraźnie ograniczy zakres pełnomocnictwa albo ograniczenie w reprezentowaniu będzie miało związek z charakterem czynności (art. 32 kpa) lub dyspozycją przepisu ustawy, jak też z rozstrzygnięciem organu administracji, przed którym toczy się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX