Glosy
Opublikowano: ZNSA 2019/4/149-157
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 19 lipca 2017 r., II GSK 5301/16

Teza:

Skoro więc, jak wynika to z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, koncesja wygasa (z mocy prawa), jeżeli stała się bezprzedmiotowa, a decyzja o stwierdzeniu jej wygaśnięcia ma charakter deklaratoryjny, zaś bezprzedmiotowość, o której mowa w tym przepisie, z uwagi na treść decyzji koncesyjnej i wynikające z niej uprawnienie do wydobywania kopalin ze złoża znajdującego się w przestrzeni objętej obszarem górniczym oceniać należy również (jeżeli nie przede wszystkim) z punktu widzenia możliwości, a tym samym i skuteczności wykonywania wymienionego uprawnienia, które skorelowane jest z celem, w jakim koncesja została udzielona – wydobywanie kopalin – to w świetle przywołanych powyżej okoliczności stanu fatycznego sprawy za uzasadniony uznać należy wniosek o zaistnieniu trwałej bezprzedmiotowości koncesji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację